Đơn hàng nổi bật

 • Số lượng: 02 - 03
 • Nơi làm việc: IBARAKI KEN
 • Ngày tuyển: 16/02/2019
 • Lương: 15 MAN/THÁNG
 • Số lượng: 04
 • Nơi làm việc: SAITAMA KEN
 • Ngày tuyển: 07/03/2019
 • Lương: 15,2 MAN/THÁNG
 • Số lượng: 04
 • Nơi làm việc: SAITAMA KEN
 • Ngày tuyển: 21/03/2019
 • Lương: 15,7 MAN/THÁNG
 • Số lượng: 01
 • Nơi làm việc: SAITAMA KEN
 • Ngày tuyển: 05/04/2019
 • Lương: 15,6 MAN/THÁNG
 • Số lượng: 03
 • Nơi làm việc: KOCHI
 • Ngày tuyển: 16/02/2019
 • Lương: 15 MAN/THÁNG
 • Số lượng: 08
 • Nơi làm việc: TOKYO
 • Ngày tuyển: 27/03/2019
 • Lương: 17 MAN/THÁNG
 • Số lượng: 02
 • Nơi làm việc: TOKYO
 • Ngày tuyển: 18/02/2019
 • Lương: 16 MAN/THÁNG
 • Số lượng: 20
 • Nơi làm việc: SHIMANE, TOTTORI
 • Ngày tuyển: 25/02/2019
 • Lương: 13,5 MAN/THÁNG

Đơn hàng mới nhất

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Ngày tuyển Lương